Interactive Intelligence Report

วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด

Watch Video

Quality Standards
Quality Standards
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ง่าย ๆ ด้วย

Interactive Intelligence Report (IIR)

Interactive Intelligence Report หรือ IIR เป็นระบบรายงานที่เรามีที่เดียว ท่านสามารถใช้ระบบรายงานอัจฉริยะของเราเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เช่น ซื้อจากที่ไหน ทำไมถึงซื้อ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ ระหว่าง เพศ อายุ ที่อยู่ มีผลแตกต่างกันอย่างไร และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ในทุกมิติที่ต้องการ ทำให้สามารถพัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Intelligence Report

ระบบรายงานอัจฉริยะ

วิเคราะห์ความต้องการและเรียนรู้พฤติกรรมการซื้อ และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและนำเสนอโปรโมชั่นได้ถูกต้องและทันเวลา ในโลกยุคที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เราจึงต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเพื่อตอบตอบสนองสิ่งเหล่านั้น

Our Solutions

ฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา

เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ง่าย ๆ ด้วย

ระบบรายงานอัจฉริยะ Interactive Intelligence Report