Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท เพื่อนำ Data มาวิเคราะห์

Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท เพื่อนำ Data มาวิเคราะห์

Customer Segmentation คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าลูกค้าเราคือใคร และสามารถทำความเข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น