Customer Segmentation การแบ่งกลุ่มลูกค้า 4 ประเภท เพื่อนำ Data มาวิเคราะห์

Customer Segmentation คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าซึ่งจะช่วยให้เรารู้ว่าลูกค้าเราคือใคร และสามารถทำความเข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้เรารู้ว่าความต้องการของลูกค้ามีอะไรบ้าง สื่อสารอย่างไรให้เหมาะสม จนสามารถกระตุ้นให้ซื้อสินค้าและบริการได้

Jakgrid Jainok

May 31, 2021