ประโยชน์ของ Big Data ต่อธุรกิจ E-Commerce

ในยุคนี้ใครมี “ข้อมูล (Data)” ของลูกค้ามากกว่าย่อมได้เปรียบ จึงมีการนำ Big Data ของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในธุรกิจหลาย ๆ แขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ E-Commerce ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว จากเทรนด์การซื้อขายออนไลน์ในปัจจุบัน ที่มาแรงแบบฉุดไม่อยู่

Jakgrid Jainok

April 22, 2021